Universum

Met het stimuleringsprogramma Universum Programma probeert het Platform Bèta Techniek een bijdrage te leveren aan aantrekkelijk en interessant bèta-onderwijs. Nederland ontwikkelt zich tot een kennismaatschappij. Daarin spelen kennis en kunde, vaardigheden en competenties van exacte en technische vakken een steeds belangrijkere rol. Maar jongeren met een NG- of NT-profiel kiezen te weinig voor bèta- en technische studies. Een gemis voor onze toekomstige kennismaatschappij.

Scholen die deelnemen aan het universumprogramma delen hun kennis, ervaring en ontwikkelde producten met andere scholen in het netwerk. Daarnaast heeft iedere school een volgschool waar zij mee samenwerken. Ook krijgen scholen een financiële stimuleringsbijdrage voor twee en bij goede prestatie voor drie jaren.
Wanneer scholen aandacht besteden aan het vernieuwen van hun bètaonderwijs kunnen zij dit vanuit verschillende invalshoeken of op verschillende aandachtsgebieden doen. In het Universum Programma gaan we uit van onderstaand kompas. In dit kompas komen zes aandachtsgebieden aan bod. Een school die deelneemt aan Universum hoort aan elk gebied aandacht te besteden, door beleid of activiteiten te ontwikkelen.
De wijze waarop aan elk van de gebieden aandacht wordt besteed, de mate waarin dat gebeurt en de keuzes die ervoor worden gemaakt zijn aan de school. Een school bepaalt zelf welke aandachtsgebieden bijvoorbeeld prioriteit zijn op de korte termijn of hoe beleid en activiteiten worden ingevuld.
Hieronder staan de zes aandachtsgebieden van het kompas.

Kompas Universum Programma
•  Onderwijsvernieuwing
•  Onderwijs anders organiseren
•  Profiel en studiekeuzebegeleiding
•  Praktijk- en beroepsoriëntatie 
•  (Regionale) netwerken
•  Aanvullende thema's 
 


Het universumprogramma op ons Willem vanaf 2008
Onze school (locatie Waalwijk) heeft zich aangemeld voor het universumprogramma.
Met trots kunnen we melden dat we na een intensieve selectie uitgekozen zijn en deel mogen nemen. Een geweldige stimulans voor de vernieuwing en ontwikkeling van het bètatechnische onderwijs. We zijn één van de honderd universumscholen in Nederland. Een selecte groep van scholen die niet groter wordt.
Op het Willem van Oranje College willen we leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling. Hen laten ervaren waar hun sterke en minder sterke punten liggen, zodat zij in staat zijn en gestimuleerd worden om hun talenten te benutten en goede keuzes voor de toekomst te laten maken. Door het universumprogramma kunnen wij dit stimuleren. Tevens hopen wij dat dit stimuleringsproject ook kan bijdagen voor de maatschappij profielen.
 

 

Wij willen een school zijn waar alle leerlingen een goede keuze maken, goed hun talenten kunnen ontwikkelen en op een verantwoorde manier worden voorbereid op hun plaats in de maatschappij.
Hieronder staat per aandachtsgebied enkele concrete activiteiten die we op school reeds in gang gezet hebben of zullen gaan ontplooien.

Onderwijsvernieuwing
Vanaf 2007 is een nieuw geïntegreerd bètavak aangeboden, eerst alleen op vwo en sinds 2009 ook op de havo: natuur, leven en technologie. Tevens is Wiskunde D een profielkeuzevak op havo en vwo. Naast de reguliere vakken werken wij met projectweken. In klas 2 wordt in twee projectweken het thema water en energie uitgewerkt. In klas 3 zijn er projectweken die gekoppeld zijn aan de toekomstige profielen. In de projectweken richting het N-profiel, hebben leerlingen gewerkt met het thema natuur in beweging  De betrokken vakken zijn lichamelijk oefening, wiskunde, natuurscheikunde en biologie. Het doel is om leerlingen te laten kennismaken met de verschillende profielen en  hierdoor zicht te geven op hun eigen (on)mogelijkheden.

Onderwijs anders organiseren
Onderwijs anders  organiseren heeft als doel leerlingen meer te activeren. Leerlingen krijgen een basisaanbod met daarnaast keuzemogelijkheden voor of meer verdieping of meer ondersteuning. Binnen het vak natuur-, scheikunde in klas 2 draait een vorm hiervan. Iedere leerling krijgt per onderwerp eens stukje theorie, een practicum, (samenwerkings)opgaven en ICT. Dit kan de leerling  gedeeltelijk zelf plannen. Een werkgroep Samsam (samenhang en samenwerking binnen exacte vakken) werkt al een aantal jaren aan samenwerking op allerlei verschillende gebieden. De doorlopendheid van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs naar hogescholen/universiteiten en bedrijven is een  belangrijk aandachtspunt geworden.

Praktijk en beroepsoriëntatie
Wij willen leerlingen meer in contact brengen met vervolgopleidingen en met bedrijven. Zij krijgen dan meer zicht op de mogelijke studies, sectoren en  beroepen,  waar zij zich naar ontwikkelen.. Dit geldt niet alleen voor beroepen in de bètatechniek. Intussen hebben wij een jet-netovereenkomst met het bedrijf DSM. Ook is samenwerking mogelijk met TU in Eindhoven en hogescholen in de omgeving. Tevens komt er speciale aandacht voor meisjes en hun keuzeproces.

Regionale Netwerken
Samen met de TU in Eindhoven en HBO scholen in Tilburg, Den Bosch, Breda en eventueel Eindhoven. Dit bevordert de doorstroming naar het hoger onderwijs
Maar ook samenwerken met toeleverende basisscholen om de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aanvullende Thema’s
We willen bovenstaande thema’s die vanuit de universumgedachte  zijn voor de leerlingen met N-profielen, duidelijk koppelen aan de maatschappijprofielen.

 

 

 

 

« ga terug